Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

nondiscovery
10:10
Anne Magill, Just Before Midnight (2011)

April 21 2018

nondiscovery
20:32
4603 ef42
Reposted fromniewychowana niewychowana viamikrokosmos mikrokosmos
nondiscovery
20:31
W klasie maturalnej zdałem sobie sprawę, że nie wiem, co chcę w życiu robić, i bardzo się tego przestraszyłem.(...) Ten moment przejścia jest naprawdę ciężki. Kolejnym ciężkim momentem jest, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie istnieje to przebudzenie na które czekasz, że nagle nie staniesz się dorosły, odpowiedzialny. Zdajesz sobie sprawę że wszyscy wokoło improwizują, że studia cię nie jarają, że przyszłość jest niewiadomą. 
— Taco Hemingway
nondiscovery
20:27
nondiscovery
20:27
0575 bb93
nondiscovery
20:27
5646 838d 500
Reposted fromGIFer GIFer viawhereverimayroam whereverimayroam
nondiscovery
20:26
6045 8242 500
The message printed on the motherboard of the Tesla machine sent to space
nondiscovery
20:25
6148 9638 500
nondiscovery
20:24
Reposted frompwg pwg viaoversensitive oversensitive
nondiscovery
20:24
6682 8b2e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaoversensitive oversensitive
nondiscovery
20:23
nondiscovery
20:23

April 17 2018

nondiscovery
09:53
6628 d9fe 500
Reposted fromSanthe Santhe viaPoranny Poranny
nondiscovery
09:50
7294 07bc
Reposted fromolaosa olaosa viairmelin irmelin
nondiscovery
09:48
nondiscovery
08:32
nondiscovery
01:48
2847 add6
Reposted fromGIFer GIFer viadancingwithaghost dancingwithaghost
nondiscovery
01:34
nondiscovery
01:34
Tęsknię za czasami, kiedy nie musiałem myśleć, kiedy ktoś myślał za mnie i za mnie podejmował decyzje. Pierwszego września po prostu szedłem do szkoły. I wiedziałem, że ze wszystkim dam sobie radę
— Piotr C., “Pokolenie Ikea”
nondiscovery
01:30
Droga przez las nie jest długa, jeśli kochamy osobę, którą idziemy odwiedzić.
— zairskie przysłowie
Reposted fromavooid avooid viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl